Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Diepeveen & Van Es: de maatschap Diepeveen & van Es advocaten en mediators te Meppel.
b. Cliënt: de contractspartij van Diepeveen & Van Es.
c. De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen cliënt en Diepeveen & van Es.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) -exclusief verschotten en BTW als hieronder bedoeld- die Diepeveen & Van Es voor uitvoering van de overeenkomst van opdracht met cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
e. Verschotten: de kosten die Diepeveen & Van Es in het belang van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht maakt.

Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 augustus 2014.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Diepeveen & Van Es en cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Diepeveen & Van Es is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op lopende overeenkomsten.

Artikel 2: Overeenkomst

1. Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Diepeveen & Van Es, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2. De overeenkomst omvat mede de bevoegdheid om namens en voor rekening van cliënt -binnen het kader van de opdracht- rechtshandelingen te verrichten.

3. Diepeveen & van Es is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen, zulks voor rekening en risico van cliënt.

4. Diepeveen & van Es zal bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Diepeveen & Van Es kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat.

Artikel 3: Informatieverstrekking

1. Cliënt is gehouden alle gegevens, stukken en overige informatiedragers, die naar het oordeel van Diepeveen & Van Es zijn vereist voor uitoefening van de overeenkomst, tijdig, volledig en in de door Diepeveen & Van Es gewenste vorm en wijze aan Diepeveen & van Es ter beschikking te stellen. Cliënt staat in en is aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door, dan wel namens hem aan Diepeveen & Van Es verstrekte informatie. Terzake wordt door Diepeveen & Van Es geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

2. Indien de onder lid 1 van dit artikel bedoelde informatie niet dan wel niet tijdig door en/of namens cliënt aan Diepeveen & van Es wordt verstrekt, is Diepeveen & Van Es gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke mededeling aan cliënt, te beëindigen.

3. Het in de laatste volzin van lid 2 van dit artikel bepaalde geldt eveneens wanneer de door en/of namens cliënt verschafte informatie niet juist, niet volledig dan wel niet betrouwbaar blijkt te zijn.

Artikel 4: Elektronische communicatiemiddelen

1. Wanneer communicatie tussen cliënt en Diepeveen & Van Es geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dragen beide partijen zorg voor standaard virusprotectie.

2. Diepeveen & Van Es is jegens cliënt en/of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de (onverhoopte) verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, alsmede voor niet, niet volledig, niet tijdig of beschadigd ontvangen, dan wel verzonden, berichten.

3. Cliënt geeft Diepeveen & Van Es het recht om per e-mail met hem/haar te communiceren en is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden, dan wel ontvangen, informatie niet gewaarborgd is.

Artikel 5: Honorarium, kosten en declaraties

1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is cliënt honorarium, vermeerderd met verschotten, kosten van ingeschakelde derden, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Als honorarium geldt het door Diepeveen & Van Es vastgestelde uurtarief (exclusief BTW). Diepeveen & van Es is gerechtigd het overeengekomen tarief te wijzigen.

3. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen is Diepeveen & van Es gerechtigd maandelijks bij cliënt te declareren. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zulks zonder enige korting, inhouding of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende handelsrente, verschuldigd.

5. Indien betaling van de declaratie niet binnen de aangegeven termijn volledig wordt voldaan, is Diepeveen & Van Es gerechtigd zonder nadere aankondiging tot onmiddellijke opschorting van haar werkzaamheden over te gaan. Dit betreft zowel de werkzaamheden waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, alsook andere van cliënt afkomstige opdrachten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van cliënt tot betaling van nadien verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Diepeveen & Van Es is gerechtigd alle stukken van cliënt onder zich te houden totdat volledige betaling van alle declaraties heeft plaatsgevonden. Diepeveen & Van Es aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van cliënt en/of derden als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden.

6. Indien Diepeveen & Van Es invorderingsmaatregelen treft jegens cliënt die in verzuim is, komen ook de met de invordering gepaard gaande kosten ten laste van cliënt.

7. Wanneer cliënt -om welke reden dan ook- de met Diepeveen & Van Es gesloten overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, is Diepeveen & Van Es gerechtigd cliënt terzake van het nog niet vergoede honorarium en de overige nog niet vergoede kosten (van rechtsbijstand), per direct een declaratie te doen toekomen. Cliënt draagt er zorg voor dat de desbetreffende declaratie alsdan per omgaande aan Diepeveen & Van Es wordt voldaan.

8. Cliënt verleent Diepeveen & Van Es het recht openstaande declaraties te voldoen uit gelden die ten behoeve van cliënt worden gehouden op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Diepeveen & Van Es Advocaten en Mediators. Cliënt verleent Diepeveen & Van Es onherroepelijk machtiging voor het verrichten van de daarvoor noodzakelijke rechtshandelingen.

Artikel 6: Bewaartermijn

1. Het met de uitvoering van de overeenkomst aangelegde dossier zal gedurende een periode van tien jaren door Diepeveen & Van Es worden bewaard. Zulks met als aanvangsdatum gerekend de datum waarop Diepeveen & Van Es de laatste (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak heeft verricht.

2. Na het verstrijken van de in sub 1 van dit artikel genoemde termijn draagt Diepeveen & Van Es zorg voor vernietiging van het dossier.

3. Wanneer cliënt zulks verzoekt, wordt het dossier door Diepeveen & Van Es aan de cliënt geretourneerd. Een verzoek om retourzending dient voor het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn door Diepeveen & Van Es te zijn ontvangen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. Diepeveen & Van Es sluit elke aansprakelijkheid voor schade van cliënt en/of derden uit, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van Diepeveen & Van Es.

2. Mocht Diepeveen & Van Es in weerwil van lid 1 toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (maximum)bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Diepeveen & Van Es in het voorkomend geval wordt uitgekeerd.

3. Wanneer om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Diepeveen & Van Es inzake de betreffende overeenkomst aan cliënt aan honorarium in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

4. Diepeveen & Van Es is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk.

5. Diepeveen en Van Es is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.

6. Ongeacht het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde geldt dat iedere aansprakelijkheid van Diepeveen & Van Es vervalt, indien cliënt niet binnen een termijn van zes maanden, zulks nadat cliënt bekend is geworden, althans redelijkerwijze had kunnen worden met het voorval dat tot de aansprakelijkheid leidt, Diepeveen & Van Es daarvoor aansprakelijk heeft gesteld.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de rechtsverhouding tussen Diepeveen & Van Es en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De rechtbank te Assen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Diepeveen & van Es en cliënt kennis te nemen.

versie: augustus 2014