Online scheiden, een gewenste ontwikkeling?

Online scheiden, een gewenste ontwikkeling?

 

Online scheiden

Online daten kan, dus online scheiden zou ook mogelijk moeten zijn.

Tenminste, als u de overheid moet geloven met met een door haar goedgekeurd programma.

Rechtwijzer is een initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand. U zou hiermee uw scheidingsplan geheel online via internet kunnen regelen.

Zonder persoonlijk contact.

Zonder voorafgaand deugdelijk juridisch advies.

Zonder dat de zwakste partij wordt beschermd.

Zonder dat uw kinderen een stem daarin hebben.

Een scheiding brengt veel emoties teweeg. Zowel bij uzelf, als bij uw kinderen. Emoties kunnen uw beslissingen over de kinderen, financiën, alimentatie en woning ernstig hinderen. Zakelijk deskundig juridisch advies is voor u dan ook noodzakelijk.

Kortom, online scheiden, een ongewenste ontwikkeling wat ons betreft.

Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015

Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015

Ontslagrecht

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet werk en zekerheid. De regels voor de proeftijd, het concurrentiebeding en de zogenaamde aanzegplicht zijn ingrijpend gewijzigd.

De nieuwe regels hebben mogelijk financiële consequenties voor u als ondernemer.

Veranderingen

Een paar veranderingen op een rij:

 1. De huidige ontslagvergoeding wordt vervangen door de transitievergoeding. Vanaf 1 juli 2015 bent u wettelijk een transitievergoeding verschuldigd aan medewerkers met een vast contract die via het UWV of de kantonrechter worden ontslagen. Bij tijdelijke contracten die automatisch aflopen en op uw initiatief niet worden voortgezet, heeft uw werknemer recht op die transitievergoeding, mits uw werknemer ten minste 24 maanden bij u heeft gewerkt. Dit is slechts anders indien uw werknemer een verwijt kan worden gemaakt bij het ontslag of het niet verlengen van het contract. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/6 bruto maandloon per half dienstjaar. Bij langere arbeidsovereenkomsten en een leeftijd van 50+ is de vergoeding hoger en gelden er overgangs- en overbruggingsregelingen.
 2. De ketenreeks. Vanaf 1 juli 2015 mag u met een werknemer in totaal maximaal 24 maanden een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluiten. Nu is dat nog 36 maanden. Wel is het zo dat het maximale aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten  tot drie beperkt blijft. Let op dat het inlenen van arbeid, bijvoorbeeld via een uitzendbureau, in de keten meetelt. Er is pas sprake van het doorbreken van de keten bij meer dan zes maanden tussen twee tijdelijke contacten. Nu is die periode drie maanden.
 3. Sinds 1 januari 2015 geldt de zogenaamde aanzegplicht voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Dit betekent dat u als werkgever verplicht wordt om een werknemer minimaal een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja onder welke voorwaarden dat gebeurt. Onder het huidige recht bestaat deze verplichting niet. De aanzegplicht gaat gelden voor alle opvolgende tijdelijke contracten, dus niet voor bijvoorbeeld enkel de eerste of de laatste in de keten. Een werknemer hoeft geen aanzegtermijn in acht te nemen.

Praktijktips

Tip 1. Om een transitievergoeding te vermijden, beperk het totaal van de contractduur onder de 24 maanden. Indien u daarna kiest om geen vast contract aan te bieden, bent u geen transitievergoeding verschuldigd.

Tip 2: Let op de aanzegplicht. Indien u die niet in acht neemt, kan dat voor u een schadepost opleveren van maximaal een maandsalaris. Ook bij verlenging van de arbeidsovereenkomst dient (tijdig) te worden aangezegd. De aanzegging dient schriftelijk te gebeuren. Om discussie te voorkomen kan een aanzegging het beste (ook) per aangetekende post worden verstuurd.

Tip 3: Wij adviseren u om uw tijdelijke arbeidsovereenkomsten op alle onderdelen te laten aansluiten op de nieuwe Wet werk en zekerheid en de financiele gevolgen van deze nieuwe wet in kaart te brengen.

Diepeveen & Van Es advocaten denkt daarover graag met u mee.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Wim van Es via email: w.vanes@dpve.nl of via telefoonnummer: 0522-252424.

Smakelijk eten!

Smakelijk eten!

Creativiteit en recht gaan vaak samen. Creaties hebben juridische bescherming nodig.Advocaten zijn creatief in het bedenken van oplossingen.

Auteursrecht

Zo beschermt het auteursrecht bijvoorbeeld schrijvers en tekenaars tegen inbreuk op oorspronkelijke werken.
Ook schrijvers van software, architecten en nog vele anderen genieten bescherming op voortbrengsels van hun geest.

De esthetische kwaliteit van een werk is daarbij niet van belang. De “mislukte” tekening die je hebt gemaakt in je kunstles kan ook auteursrechtelijk zijn beschermd. Op een parfumgeur kan ook auteursrecht rusten, zo heeft De Hoge Raad al eens geoordeeld. Geregeld wordt er juridisch gestreden over inbreuk op auteursrecht.

Dat je ook over smaak kunt twisten is onlangs duidelijk geworden,

Heksenkaas

De producent van de alom bekende Heksenkaas, een dipsaus en smeersel voor op brood en toast, stelde in een procedure dat de smaak van Heksenkaas auteursrechtelijk is beschermd. Een ander product,  Magic Cheese, zou -kort gezegd- de smaak ongeoorloofd nagebootsen en de producent van Magic Cheese zou inbreuk maken op het auteursrecht van de producent van Heksenkaas.

De producent stelde namelijk dat de subjectieve, creatieve persoonlijke keuzes in de smaak van Heksenkaas zijn te herkennen in de smaak van het Magic Cheese product, waardoor de smaken nagenoeg identiek zijn en overeenstemmen.

De voorzieningenrechter is het daar mee eens.

Een zwaluw maakt echter nog geen zomer.

De uitkomst van de procedure betrof namelijk een zogenaamd voorlopig oordeel van een Voorzieningenrechter. Dat is een rechter die een bepaalde uitspraak moet doen en de zaak slechts beperkt beoordeelt.

In een bodemprocedure, een procedure waar een geschil in volle omvang wordt beoordeeld, zal uiteindelijk een definitief oordeel moeten volgen of er sprake is van ongeoorloofde inbreuk.

Er wordt inmiddels verder geprocedeerd in deze twist. Grote commerciele belangen zijn er mee gemoeid.

Ik wens de dames en heren rechters smakelijk eten!.

(Met dank aan mijn collega mevrouw mr. Harme Lankhorst, advocate bij Solv Advocaten, voor het attenderen op en publiceren van de uitspraak)

Daar kraait geen haan naar!

Daar kraait geen haan naar!

Buren

Joost en Leonie, twee hardwerkende twintigers,  konden hun geluk niet op.

Net getrouwd, onder huwelijkse voorwaarden natuurlijk, konden zij op 1 september hun nieuwe woning betrekken.

De dertiger jaren woning die ze hadden gekocht stond in het centrum van Meppel. Op de laatste zaterdag in augustus zouden ze hun woning gaan bekijken en ook al kunnen kennismaken met de buren.

Aan de ene kant bleek een gezin te wonen met twee kleine kinderen.

Aan de andere kant bleek een oudere, alleenstaande man te wonen, die -afgaande op de inrichting van zijn huis-, het beste als ”alternatief” getypeerd kon worden. Zijn tuin was een uiting van begeleid wild tuinieren en achter het huis liepen wat kippen rond.

“Ja,” zei de buurman, toen hij zijn tuin liet zien aan Joost en Leonie “er moet nog een haan bij die kippen, die komt volgende week.”

Een week later betrokken Joost en Leonie hun woning.

Al na een paar dagen bleek dat de inmiddels aangeschafte haan de gewoonte had om voor dag en dauw fel van leer te trekken. Iedere ochtend om 4 uur liet het beest zich van zijn beste kant horen.

Leonie en Joost kregen slaapproblemen en onvoldoende rust.

Na een week besloten ze de buurman aan te spreken op het kraaien van zijn haan. Nadat ze hadden uitgelegd wat het probleem was zei hij:

Tsja, daar zullen jullie aan moeten wennen. Dat hoort er nu eenmaal bij als je naast elkaar woont

Na enige weken was de maat vol.

De buurman bleek niet voor rede vatbaar en Leonie en Joost hadden besloten mij om advies te vragen over de vraag, of ze de geluidsoverlast moesten accepteren.

Rechtspraak

Er wordt nog wel eens geprocedeerd over kraaiende hanen.

De rijdende rechter oordeelde in een soort gelijk geschil ooit als volgt:

“Beoordeling van het geschil.

De haan.

Voldoende aannemelijk is geworden dat de door Familie xxx gehouden haan inderdaad geluidshinder veroorzaakt. Daarmee is echter nog niet gezegd dat dit jegens Familie xxx ook onrechtmatig is te achten in de zin van de artikelen 5.37 en 6.162 van het Burgerlijk Wetboek.

Dat is immers afhankelijk van de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte overlast in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden, het belang dat met het nastreven van de hinder veroorzakende activiteit wordt nagestreefd of bereikt en de maatregelen die zijn genomen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Daarover wordt als volgt geoordeeld. Op zichzelf is het ongetwijfeld waar dat het geluid van een kraaiende haan tamelijk doordringend is en ver reikt. Tegelijkertijd moet echter worden vastgesteld dat het houden van hanen in een landelijk gebied als xxxx sinds mensenheugenis als normaal is beschouwd. Het houden van pluimvee en (klein)vee is inherent aan een landelijke samenleving en voorziet aldaar klaarblijkelijk in een behoefte. Dat blijkt ook wel uit het feit dat in de directe omgeving meerdere hanen worden gehouden. Voorts moet worden vastgesteld dat Familie xxx heeft voldaan aan de in redelijkheid aan haar te stellen eisen tot het beperken van de geluidsoverlast, door haar pluimvee gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd onder te brengen in een verduisterd nachthok. Daarbij tekent de rijdende rechter aan, dat het wel de bedoeling is dat zij dat hok ’s nachts niet openlaat en niet te vroeg opent, met name als de zon vroeg opkomt. Samengevat oordeelt de rijdende rechter dat van onrechtmatige hinder niet is gebleken en dat Familie xxx haar haan mag houden.”

Kortom, een bepaalde mate van hinder moet je accepteren, afhankelijk van de omstandigheden.

ADVIES

Voor Leonie en Joost geldt natuurlijk als argument dat ze niet in een landelijke omgeving wonen. De buurman zal tenminste de geluidsoverlast moeten beperken door de haan gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd onder te brengen in een verduisterd nachthok en dat hok niet te vroeg te openen.

Mijn advies was om de buurman tot mediation te bewegen om de relatie met hem goed te houden. Mocht hij desondanks voet bij stuk houden, dan zou een kort geding met als vordering verwijdering van de haan goede kans van slagen maken.

Voor de geinteresseerden hier vindt u het Bindend advies van de rijdende rechter.

Alimentatie

Alimentatie

 

Een week of twee geleden verscheen er een enigszins sjofele man op mijn spreekuur. Het was een druilerige maandagmorgen en de man had een plastic Albert Heijn tas met een aantal ordners bij zich. Zijn vale regenjas had zijn beste tijd gehad, evenals het ongestreken bruine overhemd dat hij droeg.

“Ach meneer”, zei hij droefgeestig, “Ik hoop dat u tijd voor mij heeft want ik zit in grote financiële problemen.”

Na hem een kop koffie te hebben aangeboden vroeg ik hem wat precies het probleem was.

“Mijn ex maakt mij het leven zuur zei hij, “Ik zie mijn zoon van 15 al twee jaar niet meer, maar ik blijf maar alimentatie voor hem betalen.”

Hij legde mij kort uit dat hij ten tijde van de echtscheiding een goed betaalde baan had in de financiële wereld, maar dat hij aan lager wal was geraakt door de crisis. Hij betaalde voor zijn gevoel al jaren teveel kinderalimentatie, had dit bij zijn ex aangekaart, maar die wilde van niets weten.

“Ze plukt me helemaal kaal en gaat er met haar nieuwe echtgenoot nog van op vakantie ook,”  zei hij somber.

Ik legde hem uit dat zijn ex de besteding van de kinderalimentatie niet aan hem hoefde te verantwoorden en dat er ook geen direct juridisch verband is tussen het betalen van kinderalimentatie en contact met zijn zoon.

“Daar word ik niet vrolijk van,” zei hij.

Waarom hij niet eerder naar een advocaat was gestapt, vroeg ik hem, want een wijziging van de alimentatie lag voor de hand.

“Ach meneer,  de echtscheiding heeft mij al duizenden euro’s gekost aan advocaatkosten en daar heb ik echt geen geld meer voor, ik heb namelijk een bijstandsuitkering.”  “Ik heb echter begrepen dat dit informatieve gesprek gratis is vandaar…”

Na hem dat te hebben bevestigd, legde ik hem uit dat de nieuwe echtgenoot van zijn ex ook onderhoudsplichtig was voor zijn zoon en dat dit al een reden zou kunnen zijn voor aanpassing van de alimentatie.

Bovendien, zo gaf ik hem aan, was zijn gewijzigde financiële situatie ook een reden om de alimentatie te her beoordelen.

Tenslotte zo verzekerde ik hem, zou hij, gelet op zijn bijstanduitkering, voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen, zodat ook de advocaatkosten zouden meevallen.

We spraken af dat hij de ordners met zijn financiële gegevens bij mij zou achter laten en ik gefinancierde rechtshulp voor hem zou aanvragen. We maakten ook alvast een vervolgafspraak.

Toen hij naar buiten liep, draaide hij zich om bij de voordeur en verliet glimlachend het kantoor met de woorden;

“Het is al wat opgeklaard.”

Wim van Es

5 belangrijke praktische scheidingstips

5 belangrijke praktische scheidingstips

 

Een scheiding is erg vervelend. Dat is duidelijk.

Toch kunt u met gezond verstand ook een vechtscheiding voorkomen.

We geven u hier een paar algemene tips.

Goedbedoelde adviezen

Alle goede bedoelingen ten spijt, laat u niet teveel leiden door adviezen, tips en anekdotes van familie, vrienden en kennissen. Daardoor maakt u zich meestal onnodig zorgen of wordt u onjuist geïnformeerd. Iedere relatie en iedere (financiële) situatie is anders. De kinderalimentatie die u moet betalen laat zich niet vergelijken met de kinderalimentatie van de buurman. Check altijd tips en adviezen van anderen bij een deskundige.

Naar een advocaat?

Het is niet altijd verstandig om direct naar een advocaat te gaan en een procedure bij de rechtbank te beginnen. De aanvang of insteek van een scheidingsprocedure bepaalt namelijk vaak het verdere verloop daarvan. Wellicht klinkt het vreemd uit onze mond, maar inschakeling van advocaten kan tot escalatie leiden. Uiteraard is dat zeker niet altijd het geval.

Mediation

Denk ook eens aan scheidingsmediation. Dit heeft een aantal voordelen voor u:

  • Het verbetert de communicatie met uw partner;
  • Uw scheiding wordt ook zakelijk geregeld;
  • U hoeft niet naar de rechtbank;
  • Het is toekomstgericht;
  • Het kan met gefinancierde rechtshulp;

Ook wij bieden mediation aan. Ga naar onze website voor meer informatie

 

Online scheiding of mediation?

Op het eerste gezicht lijkt een online scheiding of mediation aantrekkelijk vanwege de lage kosten. Nadeel is dat er onvoldoende wordt ingegaan op uw specifieke situatie, uw relatie tot elkaar en de kinderen, en er veelal standaard overeenkomsten worden gehanteerd.

Betrek uw kinderen niet bij uw partnerproblematiek

Kinderen hebben het al moeilijk genoeg in een scheiding. Zij willen loyaal zijn naar beide ouders.
U bent partners van elkaar, maar ook bent u ouders van uw kinderen. Probeer deze rollen gescheiden te houden; betrek uw kinderen niet bij uw partnerkritiek en -problematiek.

Belangrijke juridische tips voor onderhandelingen

Belangrijke juridische tips voor onderhandelingen

Onderhandelingen, vrijwillig maar niet vrijblijvend!

Als ondernemer wilt u natuurlijk vooruit.

Bijvoorbeeld met een uitbreiding of een bedrijfsovername. Onderhandelingen zijn daarvoor noodzakelijk en belangrijk.

Ze gaan aan een contract vooraf. Dit is de zogenaamde pre-contractuele fase.

Onderhandelingen zijn echter niet altijd vrijblijvend.

Op zich is ieder van de onderhandelende partijen vrij om onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in de pre-contractuele fase, onaanvaardbaar zou zijn. Dan kan er aansprakelijkheid ontstaan.

Wanneer bent u aansprakelijk voor afgebroken onderhandelingen?

Wanneer er sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen, waarop uw wederpartij bijvoorbeeld al heeft geanticipeerd en/of heeft geïnvesteerd, kan het zo zijn dat de partij die de onderhandelingstafel verlaat schadeplichtig is. Onlangs bevestigde de rechter nog eens de belangrijkste regels over schadeplichtigheid bij het afbreken van onderhandelingen, in een geschil tussen twee ondernemers, als volgt. In een procedure hebben twee partijen (A en B) vanaf 1992 onderhandeld over een autodealerovereenkomst. Daarbij tekenen partijen een intentieovereenkomst en zitten ze in de pre-contractuele onderhandelingsfase. Partij B had aanzienlijk geïnvesteerd, er van uitgaande dat de dealerovereenkomst tot stand zou komen. Omdat het verkrijgen van de vergunning voor de uitbreiding van een bedrijfspand van partij B vertraging opliep en partij A partij B verweet dat zij partij A hiervan niet op de hoogte had gebracht, ontbond partij A de intentieovereenkomst. Daarop besloot partij B zich tot de rechter te wenden met de stelling dat partij A aansprakelijk is voor de geleden schade en gemaakte kosten. De rechter, in dit geval de Hoge Raad, oordeelde dat partij A, die de onderhandelingen had afgebroken, schadeplichtig was voor de schade bestaande uit geleden verlies, gederfde winst alsmede de gemaakte kosten omdat er sprake was van een direct, voorzienbaar verband tussen het afbreken van de onderhandelingen en de gemaakte kosten en geleden schade. Er zijn in onderhandelingen juridisch drie fases in hoofdlijn te onderscheiden, afhankelijk van het stadium: 1. Beide partijen mogen de onderhandelingen nog zonder vergoeding van kosten en/of schade afbreken. 2. De onderhandelingen mogen slechts nog worden afgebroken met vergoeding van de kosten van de andere partij. 3. De onderhandelingen mogen slechts nog worden afgebroken met vergoeding van de kosten en schade, waaronder winstderving, van de andere partij. De scheidslijn tussen de fases is niet zwart wit en verschilt per situatie. Vandaar de volgende tips voor u.

TIPS VOOR U ALS ONDERNEMER VOOR ONDERHANDELINGEN

  • Ook zonder dat u een contract met uw wederpartij heeft getekend, dient u rekening te houden met zijn of haar belangen.
  • Laat voordat u de onderhandelingen ingaat een intentieverklaring opstellen door een juridisch deskundige, waarin u aansprakelijkheid voor kosten en schade bij afgebroken onderhandelingen uitsluit.
  • Laat voordat u de onderhandelingen ingaat een geheimhoudingsverklaring opstellen voor bescherming van uw bedrijfsgegevens en know-how.
  • Worden onderhandelingen in uw bedrijf gevoerd door een werknemer van u? Laat de uiteindelijke overeenkomst pas totstandkomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde van goedkeuring van de directie!

Wij kunnen u uiteraard in voorkomend geval rechtsbijstand verlenen voor advies tijdens onderhandelingen, het opstellen van onderhandelingsovereenkomsten, intentieverklaringen, geheimhoudingsverklaringen e.d. Wij bieden u deze modellen aan. Voorkom schadeplichtigheid bij het afbreken van onderhandelingen en neem contact op voor een gratis informatief gesprek met één van onze advocaten.

Eigendom & Privacy

Eigendom & Privacy

Eigendom is het meest omvattende recht dat je op een zaak kunt hebben.

Dit betekent dat je als eigenaar mag bepalen op welke wijze je met je zaak, bijvoorbeeld je woning omgaat. Natuurlijk is je vrijheid als eigenaar van je woning niet onbeperkt en wordt dit begrensd door rechten van anderen. Zo kan er sprake zijn van misbruik van recht of bijvoorbeeld inbreuk op de plaatselijke bouwverordening als je een schutting van 4 meter hoog bouwt.

Ook het recht op privacy van anderen kan een rol spelen bij boordeling van je rechten als eigenaar.

Zo was onlangs in een kort geding in Almelo de vraag aan de orde of buren verwijdering van camera’s kunnen eisen van de eigenaar van een belendend perceel.

De rechter is ter plaatse gaan kijken. Volgens de rechter is niet aannemelijk geworden dat met de camera’s beelden worden gemaakt van het perceel van eisers. Aannemelijk is geworden dat gedaagden de camera’s niet op eenvoudige wijze kunnen richten op het erf van eisers en dat eisers geen behoefte hebben het perceel van eisers met de camera’s te bekijken. De vordering tot verwijdering van de camera’s werd dan ook afgewezen.

Was er sprake geweest van eenvoudig te bewegen camera’s die ook gericht stonden op het perceel van de buren, dan zou de vordering tot verwijdering wellicht wel zijn toegewezen op grond van privacyinbreuk.

Voor de geïnteresseerden: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2013:1909&keyword=Privacy