Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015

Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015

Ontslagrecht

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet werk en zekerheid. De regels voor de proeftijd, het concurrentiebeding en de zogenaamde aanzegplicht zijn ingrijpend gewijzigd.

De nieuwe regels hebben mogelijk financiële consequenties voor u als ondernemer.

Veranderingen

Een paar veranderingen op een rij:

 1. De huidige ontslagvergoeding wordt vervangen door de transitievergoeding. Vanaf 1 juli 2015 bent u wettelijk een transitievergoeding verschuldigd aan medewerkers met een vast contract die via het UWV of de kantonrechter worden ontslagen. Bij tijdelijke contracten die automatisch aflopen en op uw initiatief niet worden voortgezet, heeft uw werknemer recht op die transitievergoeding, mits uw werknemer ten minste 24 maanden bij u heeft gewerkt. Dit is slechts anders indien uw werknemer een verwijt kan worden gemaakt bij het ontslag of het niet verlengen van het contract. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/6 bruto maandloon per half dienstjaar. Bij langere arbeidsovereenkomsten en een leeftijd van 50+ is de vergoeding hoger en gelden er overgangs- en overbruggingsregelingen.
 2. De ketenreeks. Vanaf 1 juli 2015 mag u met een werknemer in totaal maximaal 24 maanden een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluiten. Nu is dat nog 36 maanden. Wel is het zo dat het maximale aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten  tot drie beperkt blijft. Let op dat het inlenen van arbeid, bijvoorbeeld via een uitzendbureau, in de keten meetelt. Er is pas sprake van het doorbreken van de keten bij meer dan zes maanden tussen twee tijdelijke contacten. Nu is die periode drie maanden.
 3. Sinds 1 januari 2015 geldt de zogenaamde aanzegplicht voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Dit betekent dat u als werkgever verplicht wordt om een werknemer minimaal een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja onder welke voorwaarden dat gebeurt. Onder het huidige recht bestaat deze verplichting niet. De aanzegplicht gaat gelden voor alle opvolgende tijdelijke contracten, dus niet voor bijvoorbeeld enkel de eerste of de laatste in de keten. Een werknemer hoeft geen aanzegtermijn in acht te nemen.

Praktijktips

Tip 1. Om een transitievergoeding te vermijden, beperk het totaal van de contractduur onder de 24 maanden. Indien u daarna kiest om geen vast contract aan te bieden, bent u geen transitievergoeding verschuldigd.

Tip 2: Let op de aanzegplicht. Indien u die niet in acht neemt, kan dat voor u een schadepost opleveren van maximaal een maandsalaris. Ook bij verlenging van de arbeidsovereenkomst dient (tijdig) te worden aangezegd. De aanzegging dient schriftelijk te gebeuren. Om discussie te voorkomen kan een aanzegging het beste (ook) per aangetekende post worden verstuurd.

Tip 3: Wij adviseren u om uw tijdelijke arbeidsovereenkomsten op alle onderdelen te laten aansluiten op de nieuwe Wet werk en zekerheid en de financiele gevolgen van deze nieuwe wet in kaart te brengen.

Diepeveen & Van Es advocaten denkt daarover graag met u mee.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Wim van Es via email: w.vanes@dpve.nl of via telefoonnummer: 0522-252424.

Smakelijk eten!

Smakelijk eten!

Creativiteit en recht gaan vaak samen. Creaties hebben juridische bescherming nodig.Advocaten zijn creatief in het bedenken van oplossingen.

Auteursrecht

Zo beschermt het auteursrecht bijvoorbeeld schrijvers en tekenaars tegen inbreuk op oorspronkelijke werken.
Ook schrijvers van software, architecten en nog vele anderen genieten bescherming op voortbrengsels van hun geest.

De esthetische kwaliteit van een werk is daarbij niet van belang. De “mislukte” tekening die je hebt gemaakt in je kunstles kan ook auteursrechtelijk zijn beschermd. Op een parfumgeur kan ook auteursrecht rusten, zo heeft De Hoge Raad al eens geoordeeld. Geregeld wordt er juridisch gestreden over inbreuk op auteursrecht.

Dat je ook over smaak kunt twisten is onlangs duidelijk geworden,

Heksenkaas

De producent van de alom bekende Heksenkaas, een dipsaus en smeersel voor op brood en toast, stelde in een procedure dat de smaak van Heksenkaas auteursrechtelijk is beschermd. Een ander product,  Magic Cheese, zou -kort gezegd- de smaak ongeoorloofd nagebootsen en de producent van Magic Cheese zou inbreuk maken op het auteursrecht van de producent van Heksenkaas.

De producent stelde namelijk dat de subjectieve, creatieve persoonlijke keuzes in de smaak van Heksenkaas zijn te herkennen in de smaak van het Magic Cheese product, waardoor de smaken nagenoeg identiek zijn en overeenstemmen.

De voorzieningenrechter is het daar mee eens.

Een zwaluw maakt echter nog geen zomer.

De uitkomst van de procedure betrof namelijk een zogenaamd voorlopig oordeel van een Voorzieningenrechter. Dat is een rechter die een bepaalde uitspraak moet doen en de zaak slechts beperkt beoordeelt.

In een bodemprocedure, een procedure waar een geschil in volle omvang wordt beoordeeld, zal uiteindelijk een definitief oordeel moeten volgen of er sprake is van ongeoorloofde inbreuk.

Er wordt inmiddels verder geprocedeerd in deze twist. Grote commerciele belangen zijn er mee gemoeid.

Ik wens de dames en heren rechters smakelijk eten!.

(Met dank aan mijn collega mevrouw mr. Harme Lankhorst, advocate bij Solv Advocaten, voor het attenderen op en publiceren van de uitspraak)

Belangrijke juridische tips voor onderhandelingen

Belangrijke juridische tips voor onderhandelingen

Onderhandelingen, vrijwillig maar niet vrijblijvend!

Als ondernemer wilt u natuurlijk vooruit.

Bijvoorbeeld met een uitbreiding of een bedrijfsovername. Onderhandelingen zijn daarvoor noodzakelijk en belangrijk.

Ze gaan aan een contract vooraf. Dit is de zogenaamde pre-contractuele fase.

Onderhandelingen zijn echter niet altijd vrijblijvend.

Op zich is ieder van de onderhandelende partijen vrij om onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in de pre-contractuele fase, onaanvaardbaar zou zijn. Dan kan er aansprakelijkheid ontstaan.

Wanneer bent u aansprakelijk voor afgebroken onderhandelingen?

Wanneer er sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen, waarop uw wederpartij bijvoorbeeld al heeft geanticipeerd en/of heeft geïnvesteerd, kan het zo zijn dat de partij die de onderhandelingstafel verlaat schadeplichtig is. Onlangs bevestigde de rechter nog eens de belangrijkste regels over schadeplichtigheid bij het afbreken van onderhandelingen, in een geschil tussen twee ondernemers, als volgt. In een procedure hebben twee partijen (A en B) vanaf 1992 onderhandeld over een autodealerovereenkomst. Daarbij tekenen partijen een intentieovereenkomst en zitten ze in de pre-contractuele onderhandelingsfase. Partij B had aanzienlijk geïnvesteerd, er van uitgaande dat de dealerovereenkomst tot stand zou komen. Omdat het verkrijgen van de vergunning voor de uitbreiding van een bedrijfspand van partij B vertraging opliep en partij A partij B verweet dat zij partij A hiervan niet op de hoogte had gebracht, ontbond partij A de intentieovereenkomst. Daarop besloot partij B zich tot de rechter te wenden met de stelling dat partij A aansprakelijk is voor de geleden schade en gemaakte kosten. De rechter, in dit geval de Hoge Raad, oordeelde dat partij A, die de onderhandelingen had afgebroken, schadeplichtig was voor de schade bestaande uit geleden verlies, gederfde winst alsmede de gemaakte kosten omdat er sprake was van een direct, voorzienbaar verband tussen het afbreken van de onderhandelingen en de gemaakte kosten en geleden schade. Er zijn in onderhandelingen juridisch drie fases in hoofdlijn te onderscheiden, afhankelijk van het stadium: 1. Beide partijen mogen de onderhandelingen nog zonder vergoeding van kosten en/of schade afbreken. 2. De onderhandelingen mogen slechts nog worden afgebroken met vergoeding van de kosten van de andere partij. 3. De onderhandelingen mogen slechts nog worden afgebroken met vergoeding van de kosten en schade, waaronder winstderving, van de andere partij. De scheidslijn tussen de fases is niet zwart wit en verschilt per situatie. Vandaar de volgende tips voor u.

TIPS VOOR U ALS ONDERNEMER VOOR ONDERHANDELINGEN

  • Ook zonder dat u een contract met uw wederpartij heeft getekend, dient u rekening te houden met zijn of haar belangen.
  • Laat voordat u de onderhandelingen ingaat een intentieverklaring opstellen door een juridisch deskundige, waarin u aansprakelijkheid voor kosten en schade bij afgebroken onderhandelingen uitsluit.
  • Laat voordat u de onderhandelingen ingaat een geheimhoudingsverklaring opstellen voor bescherming van uw bedrijfsgegevens en know-how.
  • Worden onderhandelingen in uw bedrijf gevoerd door een werknemer van u? Laat de uiteindelijke overeenkomst pas totstandkomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde van goedkeuring van de directie!

Wij kunnen u uiteraard in voorkomend geval rechtsbijstand verlenen voor advies tijdens onderhandelingen, het opstellen van onderhandelingsovereenkomsten, intentieverklaringen, geheimhoudingsverklaringen e.d. Wij bieden u deze modellen aan. Voorkom schadeplichtigheid bij het afbreken van onderhandelingen en neem contact op voor een gratis informatief gesprek met één van onze advocaten.