Disclaimer en Privacy Statement

 

Disclaimer en Privacy Statement

Deze disclaimer en dit privacystatement zijn van toepassing op alle door Diepeveen & Van Es geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval www.dpve.nl en www.mediationvooru.nl begrepen (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”).

Alle informatie op deze website is aan wijziging onderhevig. Zij is puur informatief van aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Diepeveen & Van Es aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door haar beschikbaar gestelde informatie.

Diepeveen & Van Es hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beschikbaar stellen van online-diensten, zoals Online Contract. Dit wordt zonodig in een beschermde omgeving opgezet. Diepeveen & Van Es aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist, onrechtmatig of ondeugdelijk gebruik van deze online-diensten, met name voor wat betreft virussen, hacken en/of phishing pogingen.

Verwijzingen naar sites die niet door Diepeveen & Van Es worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Diepeveen & van Es uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Diepeveen & van Es niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Op de inhoud van deze website, waaronder de faillissementsverslagen, rust het (intellectueel) eigendomsrecht van Diepeveen & Van Es. Niets mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Diepeveen & Van Es. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan de inhoud van de Website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Diepeveen & Van Es.

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Diepeveen  & van Es. Diepeveen & Van Es respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Diepeveen & Van Es
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van Diepeveen & Van Es
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Diepeveen & Van Es.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Diepeveen & Van Es daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Diepeveen & Van Es stelt.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Alle namen en/of gebeurtenissen en situaties zoals die op onze sites en in onze blog posts worden gebruikt zijn gefingeerd. Enige gelijkenis met in het echt levende personen, bestaande zaken en of gebeurtenissen berust op toevalligheden

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Diepeveen & van Es, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met mr, W.J.A. van Es bereikbaar op telefoonnummer 0522– 252424 of e-mail adres w.vanes@dpve.nl