Algemene voorwaarden Diepeveen & van Es advocaten

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Diepeveen & van Es advocaten. De diensten van Diepeveen & van Es advocaten kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. In deze Algemene Voorwaarden staan de regels die over en weer gelden. Wat zijn je rechten als je klant bent of wordt van ons. Wat kun je van ons verwachten en wat mogen wij van jou verwachten?

Datum van inwerkingtreding 1 januari 2018.

Deze Algemene voorwaarden zijn ook in pdf-vorm beschikbaar. Algemene Voorwaarden.pdf.

Algemene voorwaarden

1. Diepeveen & van Es Advocaten en Mediation is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde
advocaten. Diepeveen & van Es Advocaten en Mediation bestaat uit natuurlijke personen

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door de individuele advocaat.

3. Verder wordt uitgesloten de hoofdelijke aansprakelijkheid van Diepeveen & Van Es Advocaten en Mediation en
van haar leden.

4. De individuele advocaat zal bij de uitvoering van de aan hem of haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van
alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht
nemen.

5. Iedere aansprakelijkheid van de individuele advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat
volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien om welke reden dan ook geen
uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat de advocaat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria aan de
opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Elke vordering jegens de individuele advocaat verjaart en vervalt 12
maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit. In
ieder geval vervallen alle aanspraken twaalf maanden nadat het dossier is gesloten.

6. De keuze van door de advocaat in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar nodig, geschieden in overleg
met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van deze derden.

7. De advocaat is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de
daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. De advocaat is
gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te
aanvaarden.

8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

9. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden, de door de advocaat in verband
daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte
werkzaamheden.

10. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de advocaat voor hem verrichte werkzaamheden aan derden
kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de advocaat gehouden die derden er op te wijzen dat die
werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden . Indien een derde van
de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene
voorwaarden gebonden.

11. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien de advocaat namens hem een toevoeging aanvraagt b ij
de Raad voor de Rechtsbijstand, de Raad voor Rechtsbijstand, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak,
informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de
gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

12. De door de advocaat verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder enig beroep van de
opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In
dat geval is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, ook als de
opdrachtgever niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. De advocaat is gerechtigd te bepalen op welke
openstaande vordering op de opdrachtgever een ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever
bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.

13. De advocaat is steeds gerechtigd voorafgaand aan of bij voortzetting van dienstverlening, van de opdrachtgever
een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de advocaat na
voorafgaande aankondiging bevoegd werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij
anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de eindnota in de
desbetreffende zaak. Tevens is de advocaat gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde nota’s van
de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. De advocaat heeft het recht de tarieven (waaronder de
honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.

14. Op de dienstverlening van de advocaat is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing met
uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van één of meer door de advocaat aan de opdrachtgever
verzonden nota’s en met uitzondering van opdrachten tot mediation. Op opdrachten tot mediation is de
klachtenregeling van de Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars of het Nederlands
Mediation Instituut NMI van toepassing.

15. Tot de schade van de advocaat, die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in
diens verplichtingen jegens de advocaat, behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke
maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever betreft de niet tijdige betaling van de door de
advocaat verzonden nota’s, worden de door de advocaat te maken kosten van buitengerechtelijke bijstand
vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200, –, te vermeerderen met de
verschuldigde omzetbelasting.

16. De advocaat heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in
eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het
afsluiten van een zaak die bij de advocaat in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de
archieven te verwijderen en te vernietigen.

17. Op de overeenkomsten met de advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
worden bij uitsluiting ter kennis gebracht van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, behoudens dwingende
wettelijke bepalingen.

Meppel/Steenwijk, 1 januari 2018