Disclaimer en privacyverklaringen

 

Disclaimer en Privacyverklaring

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op alle door Diepeveen & Van Es geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval www.dpve.nl en www.mediationvooru.nl begrepen (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”).

DISCLAIMER

Alle informatie op deze website is aan wijziging onderhevig. Zij is puur informatief van aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Diepeveen & Van Es aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door haar beschikbaar gestelde informatie.

Diepeveen & Van Es hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beschikbaar stellen van online-diensten, zoals Online Contract. Dit wordt zonodig in een beschermde omgeving opgezet. Diepeveen & Van Es aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist, onrechtmatig of ondeugdelijk gebruik van deze online-diensten, met name voor wat betreft virussen, hacken en/of phishing pogingen.

Verwijzingen naar sites die niet door Diepeveen & Van Es worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Diepeveen & van Es uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Diepeveen & van Es niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Op de inhoud van deze website, waaronder de faillissementsverslagen, rust het (intellectueel) eigendomsrecht van Diepeveen & Van Es. Niets mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Diepeveen & Van Es. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan de inhoud van de Website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Diepeveen & Van Es.

Alle namen en/of gebeurtenissen en situaties zoals die op onze sites en in onze blog posts worden gebruikt zijn gefingeerd. Enige gelijkenis met in het echt levende personen, bestaande zaken en of gebeurtenissen berust op toevalligheden

Privacyverklaring van W.J.A. van Es h.o.d.n. Van Es Advocatuur/Diepeveen & Van Es Advocaten en Mediation

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dat betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we precies van u bijhouden en wat we binnen ons kantoor allemaal doen met de informatie die we over u te weten komen.

Uw opdracht aan ons
Onze rechtsbijstand aan u wordt verleend op basis van een overeenkomst van opdracht. Dat betekent dat wij u tegen betaling zo goed mogelijk rechtsbijstand proberen te verlenen. Daarvoor is het van belang dat wij kunnen beschikken over uw NAW-gegevens, BSN geboortedatum, huwelijksdatum, emailadres, telefoonnummers.
Omdat de rechtsbijstand van ons aan u kan bestaan in advies of het voeren van een procedure in het kader van het familierecht, zoals bijvoorbeeld echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen e.d. dienen wij ook over andere gegevens te kunnen beschikken. Het kan dan gaan om NAW gegevens van uw kinderen, geboortedata van uw kinderen, BSN van uw kinderen. Ook kan het gaan om uw salarisgegevens of gegevens van uw werkgever.

Contactformulier op de website
Op onze website Diepeveen & Van Es Advocaten en Mediation, gebruiken wij een contactformulier. Daarmee kunt u ons vragen stellen. Daarvoor gebruiken wij uw emailadres. Dit doen we op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Andere partijen
Wij geven uw gegevens niet aan andere bedrijven of instanties.

Onze accountant/boekhouder en onze ICT systeembeheerder heeft slechts toegang tot onze gegevens op grond van een bewerkersovereenkomst. Deze overeenkomst op grond van de privacywet waarborgt ook uw rechten en geheimhouding van uw gegevens.

De website, back ups en contactformulieren van onze website worden gehost bij Jellema IT. Als u met ons contact opneemt via het contact formulier worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Jellema IT. Deze heeft slechts toegang tot onze gegevens op grond van een bewerkersovereenkomst. Deze overeenkomst op grond van de privacywet waarborgt ook uw rechten en geheimhouding.

De e-mails die u stuurt en ontvangt worden gehost bij Microsoft. Als u contact opneemt met ons via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.

Uw persoonsgegevens worden beheerd in het online cloud programma Advocaat Centraal. Deze heeft slechts toegang tot onze gegevens op grond van een bewerkersovereenkomst. Deze overeenkomst op grond van de privacywet waarborgt ook uw rechten en geheimhouding.

Uw persoonsgegevens worden beheerd in het online alimentatieprogramma Split Online. Deze heeft slechts toegang tot onze gegevens op grond van een bewerkersovereenkomst. Deze overeenkomst op grond van de privacywet waarborgt ook uw rechten en geheimhouding.

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer door ons bewaard dan strekt noodzakelijk is. Uw dossier met uw persoonsgegevens bewaren wij zeven jaren. Dit is de wettelijke bewaartermijn voor ons op grond van de Belastingwetgeving. Na zeven jaren wordt het dossier vernietigd.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie daarvoor de contactgegevens hieronder.
U heeft de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• Het laten corrigeren van fouten;
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• Intrekken van toestemming
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
• Recht op overdracht: Als u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door ons worden overdragen aan die andere partij.

Let op dat u altijd duidelijk de juiste gegevens doorgeeft, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Beveiliging

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met onze website privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar ons. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten
Klacht indienen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst van opdracht en op grond van wettelijke verplichtingen.
Indien u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen bij de uitvoering van de privacywet, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heeft de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

mr W.J.A. van Es, h.o.d.n. Van Es Advocatuur/Diepeveen & Van Es Advocaten en Mediation
J.H. Tromp Meestersstraat 25-27
8331 GK Steenwijk
Telefoon: 0521-292006
Email: w.vanes@dpve.nl
Kvknummer: 68107005
BTWnummer: NL001543849B03

Privacyverklaring van mr. H. Diepeveen h.o.d.n. Diepeveen Advocatuur en Mediation /Diepeveen & Van Es Advocaten en Mediation

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dat betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we precies van u bijhouden en wat we binnen ons kantoor allemaal doen met de informatie die we over u te weten komen.

Uw opdracht aan ons
Onze rechtsbijstand aan u wordt verleend op basis van een overeenkomst van opdracht. Dat betekent dat wij u tegen betaling zo goed mogelijk rechtsbijstand proberen te verlenen. Daarvoor is het van belang dat wij kunnen beschikken over uw NAW-gegevens, BSN geboortedatum, huwelijksdatum, emailadres, telefoonnummers.
Omdat de rechtsbijstand van ons aan u kan bestaan in advies of het voeren van een procedure in het kader van het familierecht, zoals bijvoorbeeld echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen e.d. dienen wij ook over andere gegevens te kunnen beschikken. Het kan dan gaan om NAW gegevens van uw kinderen, geboortedata van uw kinderen, BSN van uw kinderen. Ook kan het gaan om uw salarisgegevens of gegevens van uw werkgever.

Contactformulier op de website
Op onze website Diepeveen & Van Es Advocaten en Mediation, gebruiken wij een contactformulier. Daarmee kunt u ons vragen stellen. Daarvoor gebruiken wij uw emailadres. Dit doen we op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Andere partijen
Wij geven uw gegevens niet aan andere bedrijven of instanties.

Onze accountant/boekhouder en onze ICT systeembeheerder heeft slechts toegang tot onze gegevens op grond van een bewerkersovereenkomst. Deze overeenkomst op grond van de privacywet waarborgt ook uw rechten en geheimhouding van uw gegevens.

De website, back ups en contactformulieren van onze website worden gehost bij Jellema IT. Als u met ons contact opneemt via het contact formulier worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Jellema IT. Deze heeft slechts toegang tot onze gegevens op grond van een bewerkersovereenkomst. Deze overeenkomst op grond van de privacywet waarborgt ook uw rechten en geheimhouding.

De e-mails die u stuurt en ontvangt worden gehost bij Microsoft. Als u contact opneemt met ons via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.

Uw persoonsgegevens worden beheerd in het online cloud programma Mijn Victor. Deze heeft slechts toegang tot onze gegevens op grond van een bewerkersovereenkomst. Deze overeenkomst op grond van de privacywet waarborgt ook uw rechten en geheimhouding.
Uw persoonsgegevens worden beheerd in het online alimentatieprogramma Split Online. Deze heeft slechts toegang tot onze gegevens op grond van een bewerkersovereenkomst. Deze overeenkomst op grond van de privacywet waarborgt ook uw rechten en geheimhouding.

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer door ons bewaard dan strekt noodzakelijk is. Uw dossier met uw persoonsgegevens bewaren wij zeven jaren. Dit is de wettelijke bewaartermijn voor ons op grond van de Belastingwetgeving. Na zeven jaren wordt het dossier vernietigd.
Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie daarvoor de contactgegevens hieronder.
U heeft de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• Het laten corrigeren van fouten;
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• Intrekken van toestemming
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
• Recht op overdracht: Als u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door ons worden overdragen aan die andere partij.

Let op dat u altijd duidelijk de juiste gegevens doorgeeft, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Beveiliging

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met onze website privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar ons. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten

Klacht indienen
Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst van opdracht en op grond van wettelijke verplichtingen.
Indien u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen bij de uitvoering van de privacywet, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heeft de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevsn.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

mr. H. Diepeveen, h.o.d.n. H. Diepeveen Advocatuur en Mediation /Diepeveen & Van Es Advocaten en Mediation
Brouwersstraat 8
7941 BP Meppel
Telefoon: 0522-252424
Email: h.diepeveen@dpve.nl, advocaten@dpve.nl;
Kvknummer: 70411328
BTWnummer: NL001543849B03